TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

ENGELLİ TAŞITLARI HUSUSUNDA TÜM BİLGİLER

Eklenme Tarihi : 25 Mart 2011 Kategori : sss, Uzmanlardan Önemli Bilgiler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 29.609 kez okunmuş.

ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu malül ve engellilere sağlanan ÖTV istisnasının kapsamı genişletilmiş ve engel derecesi % 90 nı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmemesi sağlanmıştır. Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engellilerde yasadan yararlanabilmektedir.

Sakatlık derecesinin %90 ve üzerinde olduğu, “Engellilere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık kuruluşlarından (tam teşekküllü Devlet Hastanesi) alınacak rapor ile belgelendirilmesi şartıyla, yukarda motor silindir hacmi belirtilmiş olan araçlardan birisinin engelliler tarafından ÖTV ödemeden satın alınması veya ithal edilmesi imkan dâhilindedir. Bu şekilde yurt içinden taşıt aracı iktisap edecek veya ithal edecek olanların motorlu taşıt kullanma ve ehliyet alma imkânları olmadığı için bunlar adına alınan taşıtlar başkaları tarafından kullanılacaktır. Bu kişilerde, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde tanımlandığı üzere, araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü olacaktır. Araç ithal etmek için Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

Bilgi için: Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü: İstanbul Yolu 6.km. TCDD Gümrük Ambarları Behiçbey/ANKARA Tel:0(312) 3971527- 0 (312) 3977547 www.gumruk.gov.tr

 Sol Alt Ekstremite Sakatlığı Bulunanlar ÖTV’den Yararlanır mı?

Malül ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması’na yönelik 30.04.2010 tarihli Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/12’ye göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engellilerin “H” sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın otomatik vitesli araçlarıilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90’ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair “uygunluk belgesi” nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.

 Malül ve Engellilere Ait Taşıtların Trafik İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

31 Aralık 2004 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 53 üncü ve 74 üncü maddelerinde değişiklik yapılarak; ithaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul ve Engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile özür derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve Engelliler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, üzerinde Engellilere mahsus işaret bulunan plakalardan verileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu tür araçların trafik kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında;

– Bizzat kullanım amacıyla malul ve Engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerin tescil belgelerine, “ Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. ” ,

– Malul ve Engelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine, “ Araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. ” ,

– Malul ve Engelli tarafından bizzat kullanılmak amacıyla ülkemizden satın alınarak ilk iktisap edilen özel tertibatlı araçların tescil belgelerine, “ Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. ” , ikinci el araç olarak satın alınmış ise, “ Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır. ” şeklinde şerh konulacaktır.

Özel tertibatı olmayıp, özür derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve Engelliler tarafından ÖTV’den muaf olarak bizzat ithal edilen ya da ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine, “ Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır. ”şeklinde şerh konulacak olup, ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesine işlenecektir.

Malul ve Engelliler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir malul veya Engelliye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin izninin alınması gereklidir.

Malul ve Engellilere ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun,anılan Yönetmelikle belirlenmiş olan kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde aracın trafikten alı konulması yanında bu hususta düzenlenecek tutanak da işlem yapılmak üzere ilgili gümrük ve maliye birimlerine intikal ettirilecektir.

Diğer taraftan, zihinsel Engelliler ile reşit olmayan küçüklerin sahibi bulundukları aracın, tescil kuruluşlarında adlarına tescillerinin yapılabilmesi için, ileride doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş taahhütnameyi tescil anında tescil birimine vermeleri zorunludur.

Taşıtlarda Katma Değer Vergisi Var mıdır?

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, özür dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve Engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar yanında özür dereceleri % 90 dan az olan malûl ve Engellilerin adlarına kayıt ve tescilli olan ve Engellilük haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için, istisnai bir düzenleme bulunmamaktadır. Malül veya Engelliler tarafından iktisap edilen veya ithal edilen taşıtlar genel KDV oranına tabidir.

 H Sınıfı Sürücü Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak Engelliler H sınıfı ehliyet almak zorundadır. H sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alır.H sınıfı ehliyet almak için, “Özel tertibatlı araç kullanabilir” ibaresi olan sağlık kurulu raporu ile birlikte sürücü kurslarına müracaat edilmelidir. H sınıfı ehliyet kurslarında, kursiyerler trafik ve ilkyardım derslerinden sorumludurlar. Motor dersinden muaftırlar. Dört haftalık teorik ders süresi vardır. Geri kalan sürede de direksiyon eğitimi alınır.H sınıfı ehliyeti ömür boyu kullanmak veya belirli aralıklarla güncellemek, alınacak Sağlık Kurulu Raporunda kesinlik kazanır. El veya ayakta ortopedik özrü olanlar ve işitme Engelliler H sınıfı ehliyeti ömür boyu kullanabilir.

Tek Gözü Olanlar (Monoküler) Sürücü Belgesi Alabilir mi?

26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik”de belirtilen usul ve esaslar dahilinde tek gözlüler ehliyet alabilmektedir

ÖTV’DEN MUAF OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLAR İÇİN YENİDEN DÜZENLEME

http://www.teday.org/otv%E2%80%99den-muaf-otomatik-vitesli-araclar-icin-yeniden-duzenleme/

ENGELLİ PLAKALARI KİŞİLERİN İSTEĞİNE BIRAKILDI
Yeni verilecek plakalarda Engellilere mahsus işaret bulunmayacak.
Güncelleme:11 Eylül 2011 15:48
İçişleri Bakanlığı’nca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik kapsamında, Engellilere ait araçların tescil plakaları üzerinde bulunan ayrım işaretleri kaldırıldı.

Daha önce üzerinde özel işaret bulunan plakalardan verilen araç sahiplerinin, istemeleri veya tescil plakalarının zayi, yıpranma, aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda, yeni verilecek plakalar üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunmayacak.

Engellilere ait araçların park alanlarından daha rahat yararlanmaları için ”araç park kartı” oluşturuldu. Engelliler adına tescil edilmiş aracı bulunan veya ”H” sınıfı sürücü belgesi olan Engellilerin, trafik denetleme şube müdürlüklerine veya büro amirliklerine başvurmaları halinde, kendilerine park kartı verilecek.

Söz konusu yönetmelik kapsamında ayrıca yeni kayıt işlemi yapılacak araçların satın alındıkları bayilere müracaat edilmesi üzerine, alıcıların adına elektronik ortamda tescil işlemi yapılmasına ve araca ait tescil, trafik belgelerinin 15 gün içerisinde elden teslim alınabilmesine veya postayla adreslerine gönderilmesine olanak sağlayan düzenleme yapıldı. Araç ve sürücü bilgi sisteminde tutulacak bu bilgiler, talep eden bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da elektronik ortamda güncel olarak paylaşılabilecek.

Bu düzenleme doğrultusunda, öncelikle Ankara’da, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ikamet eden gerçek veya tüzel kişilere satışı yapılan tüm markalarda otomobil sınıfı araçlar olmak üzere, il merkezi ile Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerindeki araç bayilerini kapsayacak şekilde pilot uygulama başlatılacak. Pilot uygulama, sonucuna göre, bir plan dahilinde ülke geneline yaygınlaştırılacak.

AA

  burhan çetin

  iyi günler.devletten Engelli maaşı alan ve evde bakım ücreti alan bir kişi Engelli aracı aldığı zaman Engelli maaşı ve evde bakım parası kesilirmi.bu konuda bana cevap verirseniz çok sevinirim.şimdiden teşekkürler

  BERRİN ÇAKIR

  Benim 18 yş zihin engelli evlat edinme oğlum var şu an % 82 raporlu iki ay önce kalçası kırıldı yürüyrmiyor 18 yşı dolunca yeni raporu % 90 olursa oğlumun adına bir araç almak istiyorum. Öğrenmek istediğim benim hiç bir gelirim yok devletden aldığım bakım ücreti nafakayla geciniyoruz araç alır isek benim devletten aldığım bakım üxreti kesilir mi? bunu merak ediyorum .

  Osman ELMAS

  Kardeşim %95 özürlü yurt içinden ötv ödemeden araba alabiliyorum. Acaba yurt dışından ötv ve gümrük vergisi ödemeden arba getirtebilirmiyim. Eğer getirtebiliyorsam arabanın donanımı, yaşı veya motor hacmi gibi şartlar varmı? bilgilendirirseniz çok sevinirim, teşekkürler.

  ünal kazancı

  gümrukten araç aldım 8 yıl oldu benim gibi engelliye satacagım gümrükten yeni araç alabilmem için gerekli olan belgeler nedir bilgilendiriseniz memnun olurum teşekkürler

  ünal kazancı

  gümrük işlerinin yapıldıgı günler i ögrenmek istiyorum

  Bahattin Acar

  Merhaba, hayirli aksamlar,
  Yurt disindan araba ithal edilse ÖTV indiriminden yararlanabilirmiyiz ve bunun proceduru ne ve nasil olur arabanin yaş durumuna bakilirmi vs beni bilgilendirirseniz cok memnun olurum. selamlar

  emre

  Yuzde 53 ortopedik engeli h sinif ehliyeti olan kisi ikinci el arac alblirmi yoksa sifir almak zorudami

  mehmet çiçek

  Bakmakla mükellef olduğum bir engelli hastam var ona araç almak istiyorum fakat han ki şartlar gerektiğini nereye baş vuracağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim hayırlı günler.

  yahya kemal özkan

  ben 40 yaşında iki çocuk babasıyım bundan 7 sene önce trafik kazası geçirdim ve ameliyat oldum belimde platin var bundan dolayı engelli araç alabilirmiyim

  AHMET GÜNEY

  Kalp hastasıyım. Aort kapağım protez, iki damarım baypaslı, mitral kapağım tamir edildi, aritmi hastalığım var. Engelli araç alabilir miyim? Engelli raporum en az % kaç olmalidır?

  Bekir Dayıoğlu

  Yatalak annem için engelli araç alabilir miyim

  burhan peker

  Kardeşim %94 özürlü raporlu hangi şartlarda vergiden muaf otomobil alabiliriz.genel şartlar nelerdir

  Gürsel İZCİER

  İlk önce saygılarımı sunarak başlamak istiyorum Anneme üniversite Hastanesinden 0/0 99 ( doksan dokuz engelli sağlık kurulu raporu aldım TEŞHİS olarak
  FTR:GONARTROZ+SPONDİLOZ GÖZ:GEÇİRİLMİŞ VİH KBB: İŞİTME KAYBI NÖROLOJİ: HAFİF ORTA DEMANS DAHİLYE:HİPERTANSİF AĞIR ÖZÜRLÜ:EVET RAPORUN GEÇERLİLİK SÜRESİ:SÜREKLİ KİŞİNİN ÖZÜR GURUBU:GÖRME,İŞİTME,RUHSAL VE DUYGUSAL,SINIFLANMAYAN. Annem 88 yaşında banka kıredisi kullanabilirmiyim birde annemin bana noterden vekalet vermesi aracı almam için yeterlimi,yoksa mahkemeden vasi kararımı almam lazım yardımcı olursanız çok memnun olurum Teşekkür ederim yardımlarınız için.

  hüsnü ÖZTÜRK

  üzerine araç alınacak engell nin özrü %90 mı olmalıdır. Mesela % 70 raporu olan araç alabilirmi

  şule

  babam çiftci bakurundan emekli amayüzde 91 özürlü raporu var.annemde evde bakım parası almaktadır.babamın üzerinde araba alsak bakım parası kesilirmi??araba alabilirmiyiz….

  Gülşah kut

  Kardeşimin %89 raporu var onun adına ehliyeti yok onun ona alacağımız aracı 1. Derece yakını kullanabilirmi

  erda temelci

  Merhabalar annem görme engelli raporda %87 araç almak istiyoruz ne yapmamiz ve nerelere gitmemiz gerektigini bilmiyoruz bize yardimci olursaniz seviniriz ayrica annemin adina araç ala bilirmiyiz

  koray

  lutfen YARDIMMMMMM!!! bu otomatik vites engelli arac kullanımı ile ilgili babama alınana aracı anladıgım kadarıyla bende kullanabiliyorum fakat trafik tescil şubesi kullanamazsın diyo… Kafam karıştı arkadaslar net bılgı nasıl olcakk

  aysel turan

  %97 ağır özürlü anneannem var. Ben vasisiyim. Kendi üzerime ruhsatlı araç alabilirmiyim. Yoksa anneanne üzerine mi almak zorundayım.

  KADİR ÇELİK

  2012 yılında %90 özürlü olan birisinin üzerine araba aldık. Üzerine araba aldığımız kişi 2014 10. ayında rahmetli oldu. ve bu araç varislerine intkal etti. 28 tane varis ortaya çıktı ve biz bunlardan 27 sinin vekaletini aldık ama birisi vermiyor. Bu konuda acaba vermeyen kişi kanunen ne yapabilir. biz bu aracı nasıl üzerimize yapabiliriz.

  Adınız:

  Ben 100/94 bir engeliyim bir panelvan araba almak icin nereye başvuru yapmaliyiz

  nurittin öztürk

  komşum araba almak istiyor arabayı da benim kullanmam gerekiyor evimiz şehir dışında ve iki evden başka en yakın ev 4 km mesafede(bazı evler var fakat sürekli ikamet yok öteki evlerde)hiç bir akrabalık bağımız yok gözleri nerede ise hiç görmüyor ve psikolojik sıkıntıları da var gözden % de kaç raporu olmalı sadece gözden olan raporu yeter mi psikolojik sıkıntısı da ayrıca gerekli mi yani tüm raporları mı toplanmalı.sakat maaşı elinden alınır mı bu durum da.sigorta kasko dışında muafiyetleri var mı.SAYGILAR

  İbrahim Çetin

  Kardeşimin zihinsel engeli var.16 yaşında %94 engelli raporu var.araba alabilirmiyiz.devlet ne kadar destek veriyor.lütfen yardımcı olurmusunuz

  mehmet

  Benim %92 engelli annem var ben bakıyorum vekaleti bende ben onun adına bir araba alırsam kendi üstüme geçire bilirmiyim

  Nasuh acar

  Babamın % 90raparu var yurd dışından arac alabilirmiyim prosüdür nelerdir yardımcı olursanız sevinirim teşekürler

  Nurettin

  % 74surekli malullük raporum var yurt içinden araç aldığımda hangi verilerden ve nekadar yararkaniyorum. Yurtdışından getire bilirmiyim vede hsngi vergilerden ve ne kadar yararlanırım. Gümrük vergisi uygulanırmı Ilginiz için çok teşekkür ederim saygilarimla.

  Serap

  Anannemin %92 hastane raporu var ayrıyetten vasi belgesi de var araç almak istedim noter mahkemeden izin belgesi almam gerektiğini söyledi mahkemeye başvurduğumda red kararı çıktı. Bunun için nasıl bir yol çizmem gerektiği konusunda bilgi verir misiniz? Lütfen…

  teday

  Mahkemeden olur kararını almanız gerekiyor.

  teday

  ÖTV ve MTV lerden muafsınız.

  abdurrahman tunç

  merhaba

  babam sakatlık raporu almayı düşünüyor araba satın almak ıcın.fakat annemin üzerinde bir araba var.bu rapor almasına bir engel teşkil edermi tşk

  engin

  merhaba amcamın 15.04.2015 tarihinde %91 rapor aldı fakat zihinsel ruhsal davranış bozukluğu kısmında anksiyete bozukluğu (tadaviyle işlevselliği kısmen düzelen) hastalığından dolayı oran % 25 fakat raporun altındaki kutucuklarda zihinsel bölümü boş ruhsal ve duygusal kutucuğu işaretli biz araba almak için bayiye baş vurduğumuzda bunun trafik tescilde sorun olduğunu ve vasi istediklerini belirttiler bu konu hakkında yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

  emrah sunar

  iyi günler benim yüzde 70 zihinsel engelli raporum var h ehliyet alıp ben kullanabilirmiyim?

  emine

  Merhaba bizim evde iki özürlü var ayrı ayrı ikisinin üstüne araba alabilirsiniz

  onuker

  merhabal..kayınvalideme hanımım bakıyor ve bizimle sürekli beraber kalıyor kendisine %91 oranında rapor aldım..ötv den muaf araç alacağım..bedelinide ben ödeyeceğim ama.hanımımdan hariç 3 tane daha evladı var..aramızda hiçbir zaman iyi olmadı olmazda bu gidişle.aracın tescilini hanımımın üerine yaptırma imkanım varmı…? veya kayınvalidem vefat etmiş olsa diğer mirasçıların hak talep etmemeleri için ne yapmam lazım….? çünkü paranın tamamını ben ödeyeceğim

  MUSTAFA BAYRAKDAR

  arkadaşım annesine %90 özürlü raporu aldı ötv den indirimden yararlanmak istedi başvurduğunda annesi 82 yaşın da olduğu için trafik şube vasi kararı getirin demiş mahkemede vasi kararı vermemiş araç alamıyor araç annesinin üzerine olacak neden vasi istenir anlayamadık bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler

  gökhan gül

  Bana % 52 rapor verdiler ama h sınıfı ehliyet alamaz dediler

  Engşn

  Mrb babamın yüzde 70 raporu var ortpedik arac alabilrmiyiz yada nası yaparız alırız

  hurşit coşar

  10 yaşinda yuzde 94 engellı oğlum veyuzde 86 engellı 21 yaşinda kızım var ındırımlı araba almak ıstıyorum hakkım olurmu veya ne yapabılırım teşekkurler

  Mustafa

  Merhaba ben 15.03.2015 tarihi itibariyle emekliye ayrılmış birisiyim %50 sakatlılık Heyet raporum olup, sol üst yani kolumdam özürlüyüm benim anlayamadığım sağ taraftan özürlü olanlar araç alımlarında olsun her yıl öden Motorlu taşıtlar verisinden yararlanıyor ben yararlanamıyorum bu konuda nerelere başvurmam ve ne yapmam konusında bir açıklama bekliyorum teşekkürler.

  hüseyin

  Merhaba yüzde 89 raporlu 18 yaşındaki çocuğumun üstüne araç almak istiyorum negibi indirimlerden faydalana biliriz teşekkür ederiz

  MUAMMER

  benim raporum var. yurt dışından nasıl araba getirte bilirim.

  Mehmetemin

  Kızım yüzde doksan iki ağır özurlu yurtdışından araba ital etmek istiyorum şartlar nedir ve ne evrakları gerekiyor bil lendirir misiniz şimdiden tesekkurederim

  Hakan

  Merhaba benim %89 raporum var.sağ el ve ayagimi kullanamıyorum sol el ve ayakla nasıl kullanacam aileme vermem içinde % 90 olması lazımmış bizim durum farklı neyapma mız gerekli yardimci olursaniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim

  Mustafa

  engelli araç almak istiyorum yalnız ben engelli kişiyle aynı Şehirde oturmuyorum bir sıkıntı olurmu teşekkür ederim

  filiz

  iyi günler size sorum babam engelli maaşı alıyor babamın adına araba alırsam babamın engelli maaşı ve yeşil kartı iptal olurmu teşekkürler

  filiz

  iyi günler annem65 yaş babam engelli maaşı alıyor babamın adına araba alırsam babamın engelli maaşı ve yeşil kartı iptal olurmu teşekkürler

  abdullah

  İyi günler benim kızım %70 zihinsel engelliacaba hangi şartlarda araba alabilirim

  isa kıranşal

  benim 89 işıtme engelıyım vergisiz araba ala bilirmiyim

  FEYYAZ KARACOBAN

  selam benim kardesim bedensel engelli ben yurt disindayim. Kardesime yurt disindan bir araba bagisinda bulunmak istiyorum.kardesim maglulen emekli engelli %90 ve kendi 6 ay türkiyede 6 ay almanyada ikamet ediyor.birde kesin dönüs yapmasi gereklimi. Bu prosedurleri takip edebilecek bir kurum veya bir kurulus tavsiye edebilirseniz sevinirim.TESEKKURLER

  sedat

  Slm ben babaannemin 100 de 86 lik raboru var almanyadan türkiyeye araba bagislamak istiyorum hangi arabalari götürebilirim ayrica 90% luk raborla hangi tur arabalari götürebilirim ve bunun icin gerekli evraklar nelerdir yardimci olursaniz cok memnun olurum cok tesekkürler

  BAYRAM

  benim bir oglum var dogum sendurumu onunadina araba alabilirmiyim ne gibi haklari var tesekkurler bilgi verirseniz memnun olurum

  süleyman kk.kırımlı

  2000 yılında aldığım vearaç ithalatından yararlandım h sınıfı ehliyete sahibim aracımı 2006yılında sattım şimdi türkiyeden 2.el motor hacmi 1600cc den büyük ve yılı 3 yıl ve 0 araç haricinde eski bir otomatik vitesli araç almak istiyorum bu konuda bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum

  isa kıranşal

  ben 89 işitme özürlüyüm vergisiz araba ala bilirmiyim

  teday

  RAPOR DERECENİZİN %90 OLMASI GEREKİYOR RAPORUNUZA İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ.

  teday

  OĞLUNUZUN ADINA ARAÇ ALABİLMENİZ İÇİN RAPOR DERECENİZİN %90 OLMASI GEREKİR.

  Adınız:

  Sennur.benim oglumun .yuzde 86 ozur durumu acaba arac alabilirmiyim

  ismail hakki gunes

  Merhaba kardeşim %98 özürlü 0 km bir araç ÖTV ödemeden albiliyoruz
  Fakat yabancidan (yabancı plakalı ) satılan araçlardan alabiliyormuyuz ?
  Bu araçlar 2.el tabiki. Alabilindigi taktirde nasıl bir yol izlenir.
  Saygılarımla tesekkur ederim

  Gökhan KAYA

  Merhaba;
  Engelliden engelliye ve 5 yılı dolmuş bir araba alacağım. Vergi muafiyeti meselesini nasıl halledeceğim.
  Vereceğiniz cevap için teşekkürler….

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YAŞAM DESTEKLERİ KAPSAMINDA,ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLARINIZ, AİDATLARINIZ VE BAĞIŞLARINIZA İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR. NOT : EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÜRÜN SATIŞI VE YARDIM TOPLANMASI GİBİ GİRİŞİMLERİ DOĞRU BULMUYORUZ. BAĞIŞLARINIZ İÇİN TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT ŞUBESİNDEKİ HESAP NUMARALARINA BAĞIŞLARINIZI YAPABİLİRSİNİZ . TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 115856)) IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )) TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((EURO bağış hesap no: 4263- 26989)) IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)) TÜRKİYE İŞ BANKASI ANKARA ETİMESGUT şubesi ((USD bağış hesap no: 4263-0026975)) IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75))