TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

MEZUNLAR VE SON SINIF OKUYANLAR EMSS’YE GİREBİLECEKTİR

Eklenme Tarihi : 23 Şubat 2012 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 247 kez okunmuş.
Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik''te yapılan değişiklikle, 29 Nisan'da yapılacak EMSS'ye, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olanların yanı sıra EMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan Engellilerin de katılmasına imkan verildi.   Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.   Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe konulmasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 13 Şubat 2012 tarihli ve 2920 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 15 Şubat 2012 tarihinde kararlaştırıldığı belirtildi.   Yönetmeliğin ''Engelli alımına ilişkin temel ilkeler'' başlıklı maddesinin (b) bendi, ''EMSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya EMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan Engelliler için eğitim durumları ve özür grupları itibarıyla sınav sorusu hazırlanması, değerlendirilmesi ile Engellilerin bu sınavlarda ulaşabilirlik şartları oluşturularak yapılır'' şeklinde yeniden düzenlendi.   Yönetmeliğin aynı maddesinin (c) bendi de, ''Kura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41'inci maddesine göre devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun veya mezun olabilecek durumda olan Engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir'' olarak değiştirildi.   Yönetmeliğin söz konusu maddesine, adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla ilgili eğitim kurumlarından mezun olma şartı aranacağına ilişkin bir fıkra da eklendi.   Böylece, 29 Nisan'da yapılacak EMSS'ye, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun olanların yanı sıra EMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan Engellilerin de katılmasına imkan verildi.Öte yandan, yönetmeliğin ''sınav sorularının, özür grupları itibarıyla Engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde; işitme, dil ve konuşmayla zihinsel Engelliler için ayrıca öğrenme ve algılama düzeyleriyle dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle ayrı ayrı hazırlanacağına'' ilişkin fıkradaki ''ayrı ayrı'' ibaresi yürürlükten kaldırıldı.  Başvuru  üç aşamadan oluşmaktadır.   İLK AŞAMA: Her adayın kendi ilindeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğüne şahsen başvurması gerekmektedir. Buraya giderken şu belgeleri götürmek gerekmektedir:   1) EMSS Aday Başvuru Formu (İndirmek için tıklayın) 2) 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Engellilük Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun %40 ve üzerinde Engelli olduğu belirtilen Engelli sağlık kurulu raporları 3) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge) 4) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) 5) İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme Engelli olan adayların bu durumunu gösterir resmî belge/belgeleri (Sınava girecek ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme Engelli olan adayların bu durumlarını; ilköğretimi (ilkokul-ortaokul) işitme Engelliler okulunda okuduklarını gösterir diploma veya ilköğretim çağı öncesi işitme Engelli olduğunu gösterir Engelli sağlık kurulu raporu veya ilköğretim çağı öncesi işitme Engelli olan işitme Engellilerden kaynaştırma okuluna gidenlerin işitme Engelli olarak okumuş olduklarını gösterir okul diploması/mezuniyet belgesi veya ilköğretim çağı öncesi işitme Engelli olduğunu gösterir diğer vb. resmî belgeler ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki adaylardan ilköğretim çağı öncesinde işitme Engelli olduğunu belgeleyemeyenler, ilköğretim çağı öncesi işitme Engelli olmuş kabul edilmeyecektir. Sadece kuraya başvuracak adayların bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmez.) 6) Varsa; 2006 yılından sonra mezun olan veya EMSS’nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan zihinsel Engelli adayların, Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) raporları, mezun olacakları/oldukları zihinsel Engellilere ait okul diplomaları/öğrenim durumlarını gösterir resmî belge (Sadece kura ile yerleştirmeye katılacak adayların, varsa bile, bu belgelerini İl Müdürlüklerine getirmeleri gerekmemektedir.)   Burada ne yapılacaktır? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğünde; adayın özür grubu ile diğer Engelli bilgilerinin yazılacağı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi hazırlanacaktır. bu belge 3 nüsha olacaktır. Aday ve görevli tarafından imzalnacaktır. 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacak, bir nüshası da ÖSYM Başvuru Merkezine aday tarafından teslim edilecektir.  İKİNCİ AŞAMA: İkinci aşamada bankaya para yatırılacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden onaylı Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini alan adaylar kılavuzun arka sayfasında yer alan banka şubelerinden birine giderek veya İnternet aracılığıyla sınav/başvuru ücretini yatıracaklardır. (EMSS için 20 Şubat-2 Mart 2012, kura için 14-25 Mayıs 2012 tarihlerinde sınav/başvuru ücreti yatırılacaktır.)   Sınav ücreti 25 TL, kuraya başvurma ücreti ise 10 TL'dir.   Ücretin yatırılabileceği bankalar T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı T. Vakıflar Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı İnternet üzerinden de ücret yatırılabilir Adayların başvuru/sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile sınav adını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.   ÜÇÜNCÜ AŞAMA Ücreti yatıran adaylar ÖSYM Başvuru Merkezlerine gidecektir. Başvuru şahsen yapılacaktır.Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri EMSS’de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır.   ÖSYM Başvuru merkezine giderken götürülecek belgeler 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden alınmış aday ve görevli tarafından imzalanmış mühürlü Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesi 2) Doldurulmuş EMSS Aday Başvuru Formu 3) Engelli sağlık kurulu raporunun fotokopisi (Fotokopi ÖSYM Başvuru Merkezine teslim edilecektir.) 4) Sınavda yanında insülin pompası bulunacak şeker hastası adayların, şeker hastası olduğunu belirtir raporları 5) Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, mezuniyet belgesi, sınava başvurduğu öğrenim düzeyinden mezun olabileceğini gösterir resmî belge) 6) Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.) 7) Başvuru/sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu   ÖSYM'ye başvuru ile birlikte, Başvuru Merkezi tarafından yazıcıdan alınarak adaya verilecek 2 nüsha Başvuru Kayıt Bilgileri formu dikkatle incelenmelidir. Form imzalanıp bir nüshası görevliye verilmelidir. Diğer nüsha saklanmalıdır. Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir.   ÜÇ AYRI SINAV KİTAPÇIĞI OLACAKTIR. * Genel Engelli, görme Engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme Engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak özür gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır. * İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme Engelli olan adaylar işitme Engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır. * Zihinsel Engelli olan adaylar zihinsel Engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.   SINAVDA EK SÜRE VERİLECEK ÖZÜR GRUPLARI Sınavda, cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; özür gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.  
ÖZÜR GRUBU EK SÜRE TOPLAM SÜRE
1) Genel Engelli Grubu
a) Ortopedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler - 60
b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otistik, Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar 20 80
c) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları 40 100
2) Görme Engelli Grubu
a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar 40 100
b) Soruları kendisi okuyabilenler - 60
3) İşitme Engelli Grubu 20 80
4) Zihinsel Engelli Grubu
a) Okuyucu/işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar 40 100
b) Soruları kendisi okuyabilenler 20 80
SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Genel Yetenek Testi Soru Sayısı
1) Türkçe 15
2) Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3
4) Türkiye Coğrafyası 5
5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6
Sınav sonuçları yüzde 50 Genel yetenek ve yüzde 50 Genel Kültür ağırlığıyla hesaplanacaktır.   EMSS-Ortaöğretim Zihinsel Engelli Grubu Testi Milli Eğitim Bakanlığı İş Okulu Eğitim Programı doğrultusunda hazırlanacaktır.   KİMLER YARDIMCI DESTEĞİ ALABİLECEK? - Sınavda 16 veya 18 puntoda basılmış soru kitapçığı ve cevap kâğıdı kullanmak istemeyen ve soru kitapçığını da okuyamayacak durumda olan görme Engelli adaylar, - Zihinsel Engelli adaylar ile - Genel Engelli grubunda olan CP hastalarından ellerini kullanamayan ve/veya başını sabit tutamayan adaylar istedikleri takdirde sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alabileceklerdir. - Genel Engelli grubunda olan ortopedik Engelli adaylardan ellerini kullanamayan adaylar da istedikleri takdirde sınavda sadece işaretleyici yardımı alabileceklerdir. Bu durumdaki adayların dışında kalan adaylar sınavda okuyucu/işaretleyici yardımı alamaz.   MERAK ETTİKLERİNİZ:   BAŞVURU TARİHLERİ - Lise, önlisans ve lisans düzeyi için EMSS sınavı yapılacaktır. - Ancak, ilköğretim/ilkokul/ortaokul mezunları sınava değil kuraya girecektir. - EMSS için 20 Şubat-2 Mart 2012, kura için 14-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında başvuru alınacaktır.   Engelli SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?   EMSS sınav sonuçları 2 yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre boyunca, kamuya Engelli alınırken bu Engelli sınav sonuçları kullanılacaktır.   YÜZDE 40 VE ÜZERİ Engelli OLANLAR SINAVA GİREBİLİR EMSS'ye veya kuraya sadece yönetmeliğe uygun olarak yüzde 40 ve üzeri Engelli sağlık kurulu raporu olan adaylar girebilmektedir. Örneğin, Yüzde 39 özrü olanlar bu sınava giremeyecektir.   MEZUN VEYA MEZUN DURUMDA OLANLAR EMSS'YE GİREBİLECEKTİR   EMSS'ye lise, önlisans ve lisans mezunlarıyla, 2012 yılı içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar girebilecektir.   Kuraya ise ilköğretim/ilkokul/ortaokul mezunu veya EMSS'nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan Engelli adaylar başvurabileceklerdir.   HEM LİSE MEZUNU HEM LİSANS MEZUNU OLANLAR   Adayların, en üst öğrenimden sınava girmesi zorunludur. Örneğin aday hem lise mezunu hem de lisans mezunu ise, en üst öğrenim lisans olduğu için adayın lisans düzeyinden sınava girmesi zorunludur.   YERLEŞTİRME SIRASINDA ADAY MEZUN OLMALIDIR Sınav, 29 Nisan'da yapılacak. Kadroların yer aldığı yerleştirme işlemlerinin Haziran ayında yapılması planlanmaktadır. Mezun olmamasına rağmen, 2012 yılı içerisinde mezun olacağını düşünerek sınava giren adayların, yerleştirmelere başvuru tarihinin son günü itibariyle mezun olması gerekmektedir. Bu noktada, yerleştirme tarihinin de iyi planlanması gerekmektedir. Hem ortaöğretim hem de yükseköğrenimde eğitim ve öğretimin biteceği tarihleri gözönüne alarak, yerleştirme başvuruları alınmalıdır.   MEB İŞ OKULU MEZUNLARI KURAYA DEĞİL SINAVA BAŞVURACAK   Ilköğretimden sonra ortaöğretim düzeyinde öğretime devam etmeyip Millî Eğitim Bakanlığı İş Okulundan mezun olanlar kuraya başvuramayacaklardır. Bu adaylar ve EMSS'nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olanlar, EMSS'ye ortaöğretim düzeyinden başvurarak sınava gireceklerdir.   EMSS NERELERDE YAPILACAKTIR   EMSS, 29 Nisan 2012 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.   EMSS SINAV SONUÇLARI ÖĞRETMEN ALIMINDA KULLANILACAK MI?   Kimlerin öğretmen olacağı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Kurul kararında öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen bölümlerden mezun olan Engelli öğretmen adayları da, EMSS'ye girecektir. MEB, Engelli öğretmen alımını bu sınav sonuçlarına göre yapacaktır.

DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)