TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

2014 ÖMSS Tercih Kılavuzu yayımlandı

Eklenme Tarihi : 27 Ocak 2014 Kategori : Engelli Memur Seçme ,Yerleştirme,Tercih ve Sınavlar, Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 953 kez okunmuş.

2014
ÖMSS İLE ENGELLİ
MEMUR
YERLEŞTİRME
TERCİH KILAVUZU
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında
Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel
Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol”
hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçları ile kamu
kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, ÖMSS sonuçları ile
yapılacak yerleştirmeye ilişkin esasları kapsamaktadır.
1.2 Bu kılavuzda yerleştirme yapılacak kadrolar ile bu kadrolar için aranan nitelikler ve kontenjanları yer
almaktadır. Kılavuzda yer alan kadrolara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
1.3 Adayların, bu kılavuzda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için,
2012-ÖMSS’ye girmiş olması gerekmektedir.
1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için ÖMSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için
ÖMSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için ÖMSSP3 puanı ile tercihler kullanılacaktır.
1.5 2014-ÖMSS İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kadroları, önceki ÖMSS Tercih
Kılavuzlarında yer alan herhangi bir kadroya Merkezimiz tarafından yerleştirilen adaylar (ataması
yapılsın veya yapılmasın) tercih edemeyeceklerdir.
2. BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1 Adayların Dikkatine!
“Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 2012 ve 2013 yıllarında yapılan merkezi yerleştirme sonucunda
yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen
veya yerleştirilerek ataması yapılanlar; bu yerleştirmeye başvuruda bulunamayacaktır.
Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle
okunması son derece önemlidir.
2.2. Başvuru Genel Şartları
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş
olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet
memurluklarına atanabilirler.) Ancak, yaş şartının (kazai rüşt kararı da dahil olmak üzere)
tercihlerin yapılacağı son başvuru tarihinden önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca,
engelli adayların atanmalarında üst yaş sınırı aranmayacaktır.
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını
taşımak.
6) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe kabul edilen en az %40 oranında
engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.
7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

2.3 Başvuru Özel Şartları
Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları
bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir Bu şekilde olan kadrolarla ilgili
açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları
taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini
yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
1) Adaylar tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna ve bu kadro için aranılan
diğer niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.
2) Adayların tercih edecekleri kadrolar için birden fazla öğrenim (alan/dal/bölüm veya programı)
belirtilmiş ise, bunlardan sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.
3) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve tercih edecekleri kadrolara ilişkin; sertifika vb.
istenilen diğer belgelere, tercih işleminin son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.
3. TERCİHLERİN YAPILMASI İÇİN GENEL BİLGİLER
Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim
düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih işlemlerinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda
bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların kadrolara
yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan
tercihlerin geçerli olması zorunludur.
4. TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
4.1 Adaylar tercihlerini 27 Ocak-3 Şubat 2014 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye
gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Şubat 2014 gecesi, saat 23.59’da sona
erecektir.
4.2 Atama yapılacak ortaöğretim düzeyi kadrolar Tablo-1’de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-2’de, lisans
düzeyi kadrolar Tablo-3’te gösterilmiştir.
4.3 Tercihlerinizi yaparken, kadrolar için “Aranan Nitelikleri” gösteren sütunlardaki koşulları dikkatle
incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.
Devlet Personel Başkanlığı tarafından bu kılavuzda düzenlenen “Başvuru Genel ve Özel Şartları”nı
(Madde 2) mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.
DİKKAT:
Mezun olunan eğitim düzeyi, program/alan ile ilgili nitelik koşulunu karşılamadığınız bir kadroya
tercihleriniz arasında yer vermeniz ve yerleştirilmeniz halinde ilgili kurum tarafından atamanızın
yapılmayacağını göz önünde bulundurunuz. Mağduriyete uğramamanız için tercihlerinizi
internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan
mutlaka emin olunuz.
Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde
değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://tercih.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda
yapacaklardır. Yaptıkları tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali veya mezuniyet
tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih
süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.
4.4 Tercih yapmak istediğiniz kadroları belirleyiniz ve 15’i geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu
sıralamada kadronun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.
Tercihlerinizi yazmanız için bu kılavuzdaki boş Tercih Listesinden yararlanabilirsiniz. Böyle bir hazırlık
size tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacaktır. Üzerinde çalışma yaptığınız listeyi
ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız.
Böyle bir liste ÖSYM’de hiç 4.5 İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin www.osym.gov.tr internet adresine giriniz
ve “TERCİHLER” alanından ÖMSS Tercih işlemleri alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik
Numaranızı ve şifrenizi giriniz.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://tercih.osym.gov.tr internet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara
verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Bu sorulara doğru cevap veremediği için şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar
nüfus cüzdanı ya da süresi geçerli pasaportları ile birlikte Başvuru Merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu
Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) şahsen başvurarak ücreti karşılığı (2,00 TL) geçici şifre
edinmek zorundadır. Geçici şifre en kısa zamanda aday tarafından değiştirilmelidir. Şifre daha sonraki
gerek tercih gerekse sınavlar ile ilgili işlemlerde de kullanılacağından adayların şifrelerini özenle
saklamaları, başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir.
4.6 ÖMSS Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına
tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla
ekrandaki ilgili alana yazınız.
Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır. Mezun olduğunuz program/alan
tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz
tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından
engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız.
Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “ ÖMSS Tercihleriniz ………..
tarihinde başarı ile ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına
tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra
https://tercih.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz.
4.7 Tercihlerinizi yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında size ait
öğrenim düzeyi, mezun olunan program ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir.
Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen
öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma
almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.
Mezun olunan program bilginizde değişiklik yapmak için okul veya noter onaylı ilgili resmi belge
(diploma, geçici mezuniyet belgesi vb.) ve kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneği ile birlikte
31 Ocak 2014 günü saat 16.00’ya kadar ÖSYM’ye şahsen başvurunuz veya bu evrakın bir yakınınız
aracılığı ile elden teslim edilmesini sağlayınız. Söz konusu değişikliği tercihlerinizi sisteme kaydetmeden
önce yaptırmanız gerekmektedir. Resmi onay olmayan belgeler işleme konulmayacaktır.
Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak
istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız
zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.
5. ÖMSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
5.1 Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile
kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık elektronik ortamda kontrol edilecek bunlardan birinde
bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
5.2 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara
yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday
ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak,
yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı
adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır. Yerleştirme
işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana,
bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
6. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme
sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

Yerleşme bilgilerini kurumlar elektronik ortamda edineceklerdir. Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak
üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu
evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
7. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA
ÖMSS ile alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde,
bu kamu kurum ve kuruluşlarında “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak
Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 17 nci maddesine göre bir komisyon oluşturulur.
Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna,
atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz
edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;
1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici
mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik
belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,
3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip
olup olmadığı,
4) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu
raporuna sahip olup olmadığı,
5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer
şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların
yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka
bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan
atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli
belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Bu yerleştirmede; ÖMSS puanı ile bir kadroya yerleşen adaylar (bir kadro için istenen tüm
koşulları taşımadığı için ataması yapılmayanlar dâhil), aynı ÖMSS puanı ile tekrar yerleştirme
işlemine alınmazlar.
8. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
ÖMSS’de yüksek puan almak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak
iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri
esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile
ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyeceklerdir.
9. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet
yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi
üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için üzerinde adayın
T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://tercih.osym.gov.tr İnternet
adresinden alınacak evrak referans numarası bulunmalıdır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize
ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır.
Dilekçenin işleme konulabilmesi için, dilekçeye ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO : TR 070001000830060280115013) 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir
banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.

2014-OMSS-TERCiH-KiLAVUZU

    abdulkadir sağlam

    tercihler ne zaman yapılacak


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)