TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

“Ankara Engel Tanımaz” Projesi Başladı

Eklenme Tarihi : 25 Eylül 2013 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 455 kez okunmuş.

Gazi Üniversitesi ve Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ve Ankara Kalkınma Ajansınca desteklenen “Ankara Engel Tanımaz” projesi başladı. Projenin Genel Koordinatörü ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. H. Güçlü YAVUZCAN’dan projenin amaçları ve proje kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin bilgi aldık.

Projenin amaçları hakkında biraz bilgi verir misiniz?
Yetersizliği olan bireyler, toplumsal hayatta dezavantajlı bireyler olarak kabul edilmektedir. Bireyin yetersizlik türü ve derecesi ne olursa olsun olan eğitim hakkı ülkemizdeki yasalarla koruma altına alınmıştır. Yetersizliği olan bireylere yönelik dünyada ve ülkemizde eğitim politikaları incelendiğinde bireysel özelliklere uygun eğitim programlarının hazırlandığını görmekteyiz. Bireysel özelliklere uygun eğitim gerçekleştirilirken; eğitimde bireysellik, akran grupları ile birlikte eğitim alma, özel hizmetin bireye ulaştırılması, eğitimde süreklilik, işbirliği ilkeleri esas alınmaktadır. Yetersizliği olan bireylere yönelik uygulanacak “uygun eğitim” programlarının içinde spor faaliyetleri, bireye kazandırdığı nitelikler göz önüne alındığında bireyin bağımsız birey olarak yasam devamlılığını sağlama ve toplumsal uyum yönüyle önem taşımaktadır. Bu bağlamda bireye özgü hazırlanacak spor programlarının engelli bireylerin engel durumları göz önüne alınarak ihtiyaçlarına dayalı ve özel olarak hazırlanması gerekmektedir. Engelli bireylerin topluma entegrasyonuna yönelik yapılan araştırmalar özel gereksinimi olan bireyler için uyarlanmış spor uygulamalarının hedeflerinin; algısal motor fonksiyonları geliştirdiğini, sosyalleşme, arkadaşlık kurabilme- kabul edilme, olumlu benlik gelişimine katkı sağladığını göstermektedir. İyi planlanmış bir spor programı ile yetersizliği olan bireylerin sadece motor gelişimini değil duyusal ve bilişsel alanlarda da gelişimini destekleyeceği ve normal gelişim gösteren bireyler kadar basarı elde edebilecekleri bilinmektedir. Evrensel insan haklarının da bir gereği olarak özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata uyumu günümüz dünyasında vurgu yapılan konulardan biridir. Engelli bireylerde olumlu benlik kavramı, sosyal yeterlilik, motor becerilerde gelişim, fiziksel ve motor uygunluk, serbest zaman becerileri, gerilimi giderme, oyun becerileri ve yaratıcı ifadeleri geliştirmeyi amaçlayan uygulamalara ve bu konularda toplumsal farkındalık yaratmaya dayalı çalışmalar ülkemizde de son yıllarda hız kazanmıştır. Bu bağlamda Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde planlanan ‘Ankara Engel Tanımaz’ projesi ile Ankara ili merkez ilçelerinde yasayan çocuk ve gençlerin değişik spor branşlarına yönlendirilerek ruhsal ve bedensel tedavilerine katkı sağlamak ve sosyal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Ülkemizde engelli bireylerin spora yönlendirilmesine ilişkin politikalar nelerdir?
26/11/2012 tarih ve 28541 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi” dezavantajlı gençlere öncelik tanımayı ilke edinmiş ve “Engelli, sürekli hastalığı olan ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak eşitim ve öğretim imkânlarına erişim güçlüğü yasayan gençler için uzaktan eğitim ve/veya özel eğitim imkânları hazırlayarak bu gençlerin eğitim almasını sağlamayı “temel hedefler içerisine almıştır. Bu kapsamda hazırlanacak olan özel spor eğitim programlarıyla engelli gençlerin spor aktivitelerine erişiminin kolaylaştırılması ve motivasyonlarının artırılması hedeflenmiştir. Böylelikle, engelli gençlerin sosyal dışlanmaya maruz kalmalarının önlenmesi temel bir politika haline getirilmiş ve engelli gençlerin toplumsal yaşama kazandırılmasıyla ilgili projelerin üretilmesini desteklenmesi, engellilere yönelik toplumsal duyarlılığın arttırılması amacıyla kitle iletişim araçlarının kullanılması, eğitim kurumlan ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini geliştirilmesi, uzmanlar tarafından engelli gençlerin ailelerine gerektiğinde psiko-sosyal destek hizmeti sunulması, engelli gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılması, engelli gençlerin spor faaliyetlerini yürütebilmeleri ile ilgili olarak nitelikli spor uzmanları yetiştirilmesi temel hedefler olarak sunulmuştur.

Projenin hedef grupları kimlerdir?
Projenin hedef grupları Ankara bölgesinde yasamakta olup yetersizliği olan dezavantajlı çocuk ve gençler, söz konusu çocuk ve gençlerin aileleridir. Projenin diğer hedef grupları ise Ankara ili ve dışındaki illerde engelli çocuk ve gençlik hizmetlerinde bulunan kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleridir. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler ile pilot olarak Ankara ili ve çevresinde yasayan 150 çocuk ve gencin belirlenen özel eğitim programları çerçevesinde 12 farklı spor branşı içerisinden belirlenecek en uygun branşa yönelik olarak sportif eğitim almaları ve bu sayede sosyal yasama daha fazla katılım ve motivasyon sağlamaları öngörülmektedir. Yapılacak olan pilot çalışma, özel eğitim uzmanları ile spor antrenörlerini bir araya getirerek özel bir eğitim programı çerçevesinde engellilerin özgün durumlarına göre gerçekleştirilecek ilk çalışma olması açısından önem taşımaktadır. Proje sonunda elde edilecek deneyim ve özel uzmanlık ile projenin düzenli bir sistematik ile sürdürülebilirliği sağlanacak ve sistem diğer illerde konu ile ilgilenen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları için de örnek teşkil edecektir. Ayrıca, her daldaki spor antrenörleri de projenin hedef grupları içerisindedir. Proje kapsamında 12 dalda özel eğitim alarak sertifikalandırılacak spor antrenörleri ve uzmanları için benzer eğitimlerin engelli antrenörü olarak çalışmak isteyen diğer antrenörlere ve/veya proje kapsamı dışında olan branş antrenörlerine de sunulabilmesi mümkün olabilecektir.

Projeden beklenilen faydaları kısaca özetler misiniz?
Grupla yapılan spor aktivitelerinde engelli birey; paylaşma, iletişim kurma, sosyal davranışları öğrenme ve geliştirebilme yetilerinin kazandırılmasına hizmet edecektir. Yetersizliği olan bireylere spor aktivitelerinin uygulanabilmesi için uygun standartlarda tesislerin bulunması ya da adapte edilmesi gerekmektedir. Böylece her bireyin fiziksel aktivite yapma olanaklarından yararlanması sağlanabilecektir. Proje kapsamında Ankara ili merkez ilçelerinde hizmet veren spor merkezlerin de fiziksel düzenlemeler yapılarak engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir nitelik kazandırılacaktır. Spor merkezlerinde istihdam edilen personelin hizmet içi eğitimi ile yetersizliği olan bireye tatminkâr düzeyde hizmet verebilecek yeterliliğe sahip olmaları sağlanacaktır. Bu sayede, yetersizliği olan bireye sahip ailelerin toplumsal hayata uyumu kolaylaştırılacak ve engellerin yarattığı stresle birlikte yasayan ailelere yeni bir pencere açabilecektir. Proje yararlanıcısı olan engelli bireylerin proje kapsamında potansiyel yetenekleri tespit edilip, geliştirilerek engelli bireylere yönelik organize edilen olimpiyatlara yönlendirme sansı da elde edebilecektir. Ayrıca, Ankara ilinde engellilere ve yapabileceklerine yönelik toplumsal farkındalık oluşmasına önemli bir hizmet edileceği ve Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün sağlayacağı düzenli imkanlarla, projenin tüm sonuçlarıyla sürdürülebilir bir yapı kazanacağı düşünülmektedir.

Projenin nasıl yürütüleceğini anlatır mısınız?
Projemiz 9 aylık bir projedir. Bu çerçevede toplam 9 iş paketi bulunmaktadır. Öncelikle, proje ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilebilecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ve federasyonlarla ilgili veri tabanı oluşturulmuştur. Daha sonrasında, projenin amaçları ve yürütülecek aktivitelerine ilişkin geniş bir tanıtım kampanyası başlatılmıştır. Proje Koordinasyon Ofisi Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Anıttepe’de bulunan tesislerinde kurulma aşamasındadır. Üniversitemizce görevlendirilen özel eğitim uzmanları 12 branşta engelli eğitimi üzerine faaliyet gösterecek yaklaşık 30 antrenöre kendi belirleyecekleri hizmet içi eğitim programı çerçevesinde eğitim verecekler ve eğitim sonrası yapılacak sınavda başarı gösteren antrenörler, engelli eğitimi konusu konusundaki yeterliliklerini de içerecek şekilde sertfikalandırılacaktır. Söz konusu eğitimin Eylül – Ekim ayları içerisinde yapılması planlanmaktadır. Özel eğitim uzmanları ve özel eğitim konusunda hizmet içi eğitim alan antrenörler, proje kapsamında başvuracak engelliler ve aileleriyle görüşmeler yaparak, engel düzeyi ve sağlık raporu da dikkate alınarak her bir engelli için uygun spor dalı ve 120 saatlik sportif eğitim programı oluşturulacaktır. Bu arada, 12 branş için kullanılması öngörülen toplam 8 tesisin, engellilerin kullanımına daha elverişli hale getirilmesi için Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce gerekli yapısal revizyonlar yapılacaktır. Pilot eğitimler, Kasım 2013-Şubat 2014 arasında yapılacak ve özel eğitim uzmanlarında eğitim programının belirlenen çerçevede yapılıp yapılmadığı sürekli olarak izlenecektir. Eğitimler sonucunda, engelli bireylere elde ettikleri kazanımları da içeren sertifikalar verilecek ve eğitime devam etmesi uygun görülen başarılı bireylerin spor kulübü çatısı altında ilgili spor branşında lisanslı sporcu olarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır.

Projenin pilot uygulaması sonucunda, sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde de politikalar geliştirilmiştir. Bu çerçevede, kurulacak koordinasyon merkezinin proje sonuçlandıktan sonra da aynı işlevle faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla Gazi Üniversitesi ve Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında bir protokol hazırlanması ve gerekli insan kaynakları potansiyelinin sürdürülebilir bir yapıda temin edilmesi planlanmaktadır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş İçeriği Paylaş : PROJENİN AMAÇLARI

Genel Amaçlar:

Yetersizliği olan bireyler, toplumsal hayatta dezavantajlı bireyler olarak kabul edilmektedir. Bireyin yetersizlik türü ve derecesi ne olursa olsun olan eğitim hakkı ülkemizdeki yasalarla koruma altına alınmıştır. Yetersizliği olan bireylere yönelik dünyada ve ülkemizde eğitim politikaları incelendiğinde bireysel özelliklere uygun eğitim programlarının hazırlandığını görmekteyiz. Bireysel özelliklere uygun eğitim gerçekleştirilirken; eğitimde bireysellik, akran grupları ile birlikte eğitim alma, özel hizmetin bireye ulaştırılması, eğitimde süreklilik, işbirliği ilkeleri esas alınmaktadır. Yetersizliği olan bireylere yönelik uygulanacak “uygun eğitim” programlarının içinde spor faaliyetleri, bireye kazandırdığı nitelikler göz önüne alındığında bireyin bağımsız birey olarak yaşam devamlılığını sağlama ve toplumsal uyum yönüyle önem taşımaktadır.

Bu bağlamda bireye özgü hazırlanacak spor programlarının engelli bireylerin engel durumları göz önüne alınarak ihtiyaçlarına dayalı ve özel olarak hazırlanması gerekmektedir. Engelli bireylerin topluma entegrasyonuna yönelik yapılan araştırmalar özel gereksinimi olan bireyler için uyarlanmış spor uygulamalarının hedeflerinin; algısal motor fonksiyonları geliştirdiğini, sosyalleşme, arkadaşlık kurabilme- kabul edilme, olumlu benlik gelişimine katkı sağladığını göstermektedir.

İyi planlanmış bir spor programı ile yetersizliği olan bireylerin sadece motor gelişimini değil duyussal ve bilişsel alanlarda da gelişimini destekleyeceği ve normal gelişim gösteren bireyler kadar başarı elde edebilecekleri bilinmektedir. Evrensel insan haklarının da bir gereği olarak özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata uyumu günümüz dünyasında vurgu yapılan konulardan biridir. Engelli bireylerde olumlu benlik kavramı, sosyal yeterlilik, motor becerilerde gelişim, fiziksel ve motor uygunluk, serbest zaman becerileri, gerilimi giderme, oyun becerileri ve yaratıcı ifadeleri geliştirmeyi amaçlayan uygulamalara ve bu konularda toplumsal farkındalık yaratmaya dayalı çalışmalar ülkemizde de son yıllarda hız kazanmıştır.

Bu bağlamda Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yürütücülüğünde ‘Ankara Engel Tanımaz’ projesi ile Ankara ili merkez ilçelerinde yaşayan çocuk ve gençleri değişik spor branşlarına yönlendirilerek ruhsal ve bedensel tedavilerine katkı sağlamak ve sosyal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Özel Amaçlar: Bu proje kapsamında yetersizliği olan bireylerin,

Fiziksel etkinliklere düzenli katılımı sağlanarak fiziksel ve motor uygunluk düzeylerinin geliştirilmesine,
Beden yapılarının temel bileşenlerinin gelişimine katkı sağlanmasına,
Koordinasyon becerisi kazanmalarına katkı sağlanmasına,
Kas dayanıklılığı ve kas kuvveti oluşturmalarına,
Bedenlerine denge ve esneklik gibi özelliklerinin kazandırılmasına,
Algısal motor fonksiyonlarının pekiştirilmesine,
Kinestetik ve dokunsal olarak algılamanın ve beraberinde algısal motor yeteneklerin gelişimine,
Yaşamla başa çıkma yeteneği ve kendi hakkında bilgi ediniminin sağlanmasına (olumlu benlik algısı),
Hareket yeteneklerinin ve vücut beğenilerinin artırılmasına,
Çevreye uyum sağlamayı öğrenmelerine destek olunmasına,
Değiştiremeyeceği sınırlılıklarını kabul etme ve böylece kendini gerçekleştirmeye doğru adımlar atmış olmalarının sağlanmasına,
Grupla yapılan spor aktivitelerinde engelli birey; paylaşma, iletişim kurma, sosyal davranışları öğrenme ve geliştirebilme yetilerinin kazandırılmasına hizmet edecektir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş İçeriği Paylaş : PROJENİN AMAÇLARI

Genel Amaçlar:

Yetersizliği olan bireyler, toplumsal hayatta dezavantajlı bireyler olarak kabul edilmektedir. Bireyin yetersizlik türü ve derecesi ne olursa olsun olan eğitim hakkı ülkemizdeki yasalarla koruma altına alınmıştır. Yetersizliği olan bireylere yönelik dünyada ve ülkemizde eğitim politikaları incelendiğinde bireysel özelliklere uygun eğitim programlarının hazırlandığını görmekteyiz. Bireysel özelliklere uygun eğitim gerçekleştirilirken; eğitimde bireysellik, akran grupları ile birlikte eğitim alma, özel hizmetin bireye ulaştırılması, eğitimde süreklilik, işbirliği ilkeleri esas alınmaktadır. Yetersizliği olan bireylere yönelik uygulanacak “uygun eğitim” programlarının içinde spor faaliyetleri, bireye kazandırdığı nitelikler göz önüne alındığında bireyin bağımsız birey olarak yaşam devamlılığını sağlama ve toplumsal uyum yönüyle önem taşımaktadır.

Bu bağlamda bireye özgü hazırlanacak spor programlarının engelli bireylerin engel durumları göz önüne alınarak ihtiyaçlarına dayalı ve özel olarak hazırlanması gerekmektedir. Engelli bireylerin topluma entegrasyonuna yönelik yapılan araştırmalar özel gereksinimi olan bireyler için uyarlanmış spor uygulamalarının hedeflerinin; algısal motor fonksiyonları geliştirdiğini, sosyalleşme, arkadaşlık kurabilme- kabul edilme, olumlu benlik gelişimine katkı sağladığını göstermektedir.

İyi planlanmış bir spor programı ile yetersizliği olan bireylerin sadece motor gelişimini değil duyussal ve bilişsel alanlarda da gelişimini destekleyeceği ve normal gelişim gösteren bireyler kadar başarı elde edebilecekleri bilinmektedir. Evrensel insan haklarının da bir gereği olarak özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata uyumu günümüz dünyasında vurgu yapılan konulardan biridir. Engelli bireylerde olumlu benlik kavramı, sosyal yeterlilik, motor becerilerde gelişim, fiziksel ve motor uygunluk, serbest zaman becerileri, gerilimi giderme, oyun becerileri ve yaratıcı ifadeleri geliştirmeyi amaçlayan uygulamalara ve bu konularda toplumsal farkındalık yaratmaya dayalı çalışmalar ülkemizde de son yıllarda hız kazanmıştır.

Bu bağlamda Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yürütücülüğünde ‘Ankara Engel Tanımaz’ projesi ile Ankara ili merkez ilçelerinde yaşayan çocuk ve gençleri değişik spor branşlarına yönlendirilerek ruhsal ve bedensel tedavilerine katkı sağlamak ve sosyal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Özel Amaçlar: Bu proje kapsamında yetersizliği olan bireylerin,

Fiziksel etkinliklere düzenli katılımı sağlanarak fiziksel ve motor uygunluk düzeylerinin geliştirilmesine,
Beden yapılarının temel bileşenlerinin gelişimine katkı sağlanmasına,
Koordinasyon becerisi kazanmalarına katkı sağlanmasına,
Kas dayanıklılığı ve kas kuvveti oluşturmalarına,
Bedenlerine denge ve esneklik gibi özelliklerinin kazandırılmasına,
Algısal motor fonksiyonlarının pekiştirilmesine,
Kinestetik ve dokunsal olarak algılamanın ve beraberinde algısal motor yeteneklerin gelişimine,
Yaşamla başa çıkma yeteneği ve kendi hakkında bilgi ediniminin sağlanmasına (olumlu benlik algısı),
Hareket yeteneklerinin ve vücut beğenilerinin artırılmasına,
Çevreye uyum sağlamayı öğrenmelerine destek olunmasına,
Değiştiremeyeceği sınırlılıklarını kabul etme ve böylece kendini gerçekleştirmeye doğru adımlar atmış olmalarının sağlanmasına,
Grupla yapılan spor aktivitelerinde engelli birey; paylaşma, iletişim kurma, sosyal davranışları öğrenme ve geliştirebilme yetilerinin kazandırılmasına hizmet edecektir.


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)