TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

Engelli aracını kimler kullanabilir haberleri…

Eklenme Tarihi : 27 Kasım 2013 Kategori : Haberler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 1.218 kez okunmuş.

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNİN 53. MADDESİ ENGELLİ ARAÇ PLAKALARINA VE ENGELLİ ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME GETİRİYOR
ESKİ: Bizzat kullanım amacıyla malul, sakat veengelli tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile motosikletlerintescil belgelerine, “Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup,ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasınınmülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkınınvekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatınınkaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

YENİ: a) Bizzat kullanım amacıyla özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobillerile motosikletlerin tescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, “Araçsahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izniolmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veyasair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi,kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veyadeğiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

ESKİ: Malul, sakat ve engelli tarafından ithaledilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine, “Araç sahibininüçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya notercedüzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılmasızorunlu olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi,intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri,tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi,özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklindeşerh konulur.

YENİ: b) Özürlüler tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescilbelgelerine ve bilgisayar kayıtlarına “Araç sahibinin üçüncü dereceyekadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdinebağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup,ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasınınmülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkınınvekâletname ile devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatınınkaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

EKSİ: Malul, sakat ve engelli tarafından bizzatkullanılmak amacıyla ülkemizden satın alınarak ilk iktisap edilen özeltertibatlı araçların tescil belgelerine, “Araç sahibi tarafındankullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı,hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akdendevri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünçverilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.”şeklinde, ikinci el araç olarak satın alınmış ise, “Araç sahibindenbaşkasının kullanması yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

YENİ: c) Özürlülük derecesi % 90?ın altında olan özürlüler tarafından bizzat kullanılmakamacıyla özel tertibatlı araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurtiçinden ilk iktisabında tescil belgelerine, “İlk iktisap tarihindenitibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı,hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akdendevri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

ESKİ: (b) Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi%90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muafolarak bizzat ithal edilen araçların tescil belgelerine, “Araç sahibimalul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan vesihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarakistihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel TüketimVergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafazakaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname iledevredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır.” şeklinde şerhkonulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilenşerh dışında varsa diğer şerhler de, tescil belgesine işlenir.YENİ: ç) Özel tertibatı olmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve engellilertarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak bizzat ithal edilen araçlarıntescil belgelerine ve bilgisayar kayıtlarına, “Araç sahibi özürlü kişininkanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından birsürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen birsürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, beş yıl içerisinde Özel TüketimVergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafazakaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname iledevredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır.” şeklinde şerhkonulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilenşerh dışında varsa diğer şerhler de tescil belgesine işlenir.

ESKİ: Malul ve sakatlar tarafından ithal edilerekgetirilen araçların, aynı durumdaki başka bir malul veya sakata devri veyabunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrükvergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün izninebağlıdır. Araç ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin iznininalınması gereklidir.

YENİ: d) Özürlüler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir özürlüye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde,bu araçlar gümrük vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır.

ESKİ: (b) Özel tertibatı olmayıp, sakatlık derecesi%90 ve üzeri olan malul ve engelliler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine, “Araç sahibi malul ve engelli kişinin kanuni mümessiliile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı,hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde adken devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur. Ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer şerhler de,tescil belgesine işlenir.

YENİ: e) Özel tertibatı olmayıp, özürlülük derecesi % 90 ve üzeri olan özürlüler tarafından Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak yurt içinden satın alınıp ilk iktisabıyapılan araçların tescil belgelerine ?İlk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekâletname ile devredilmesi yasaktır.” şeklinde şerh konulur.

ESKİ: Malul ve sakatlara ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun, bu Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer’i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere ilgili gümrük ve maliye birimlerine intikal ettirilir.

YENİ f)Özürlülere ait yurt dışından ithal edilmiş olan özel tertibatlı araçların Yönetmelikte izin verilen kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde; araç trafikten men edilerek bu hususta düzenlenecek bir tutanakla mer’i mevzuat çerçevesinde işlem yapılmak üzere Gümrük Müsteşarlığının ilgili birimlerine intikal ettirilir.

ESKİ: c) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, tescil işlemleri yapılmış ve kendilerine tescil plakası verilmiş olan araç sahiplerinin istekleri halinde veya tescil plakalarının zayi, yıpranma veya aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda (Ek: 12/U ve 12/V)’denitelik ve ölçüleri gösteren tescil plakaları verilir.

YENİ: Talep halinde, trafik tescil kuruluşları tarafından özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinden istifade etmeleri amacıyla, özürlülere örneğiEk:47?de gösterilen park kartı verilir. Park kartlarının verilmesi, kullanılması ve iptaline dair usul ve esaslar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.?ESKİ: 53. MADDENİN 4. FIKRASI İthaline izin verilen veya ülkemizde imaledilen malul, sakat ve engellilere ait özel tertibatlı araçlar ile sakatlıkderecesi %90 ve üzerinde olan malul ve engelliler adına Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, örneğiEK: 12/Z’de gösterilen, üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunan (YANİ DAMGALI)plakalardan verilir. (BU 53. MADDE?nin 4. FIKRA?sı TAMAMEN İPTAL OLDU )

SONUÇ OLARAK;

Yurt dışından getirilen araçları yine eskiden olduğu gibi başkası kullanamayacak. Devlet yurt içini özendirmek için çıkarmış görünüyor bu yönetmeliği.Yurt içinden alınan her türlü aracı satmamak veya ödünç vermemek şartıyla başkası kullanabilir. Sakat damgalı plaka ise hem yurt dışından hem de yurt içinden alınan araçlar için artık ortadan kalkmış oldu. İsteyen engelliler şimdiki sakat damgalı plakalarını damgasızla değiştirebilecekler ve engelliler için ayrılmış park alanlarına araçlarını park edebilmek için Trafik Tescil bürolarından “ENGELLİ KART” çıkartıp araçlarının ön camlarının ön yüzüne koyabilecekler. Bütün engellilere hayırlı olmasını dileriz.

    metin dilek

    slmlr,,, 2014 yılı nisan ayında %91 özürlü raporu aldık ancak özürlü kişinin b sınıf sürücü belgesi var ve aracı kullanmaya her hangi bir engel hali yok, yani geçmişteki geçirdigi ameliyatlar, astım bronşiti ve iç organlarındaki eksikliklir nedeni ile aldı, aracı kendisi b sınıfı belge ile kullanabilir mi


DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)