TEL : 0312 245 40 40
TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ
YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

SOSYAL YARDIMLAR

Eklenme Tarihi : 25 Mart 2011 Kategori : Uzmanlardan Önemli Bilgiler | Facebook'da Paylaş | Twitterda Paylaş | 2.377 kez okunmuş.
SOSYAL YARDIMLAR Engelliler Kanunu ile; 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre ödenen aylıklar %200 ila %300 oranında artırılmış, ayrıca ilk defa 18 yaşın altındaki lere de aylık bağlanması sağlanmıştır. MUHTAÇ MAAŞI ALABİLME ŞARTLARI GENİŞLETİLİYOR 2022 sayılı Kanuna göre 65 yaşını aşmış muhtaç vatandaşlarımıza ve muhtaç engellilerimize sosyal yardımlar verilmektedir. Ancak bu kanuna göre kişinin muhtaç olarak kabul edilebilmesi için hane içinde kişi başına düşen gelirinin 119 TL’den az olması gerekmektedir. Bu rakam, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişme anlamında geldiği nokta dikkate alındığında kabul edilebilir bir rakam değildir.   Nitekim diğer sosyal yardımlardan yararlanabilmek için daha önce sosyal güvencesi bulunmamak şartı varken bildiğiniz gibi yine Temmuz ayında yaptığımız değişiklik ile sosyal güvencesi olsun olmasın hane içindeki kişi başı geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olan aileleri sosyal yardım kapsamına aldık. Böylece kayıt dışı istihdama da yol açan bu sınırlamayı kaldırmış ve ailenin gelir durumuna göre sosyal yardım alabilme imkanı getirilmiş oldu. ENGELLİ AYLIĞI Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı Kanun’a göre ödenen aylıktır. ENGELLİ AYLIĞINDAN YARARLANMA KOŞULLARI Yetkili hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40- %69) ve “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede Engelli” (engel oranı %70 ve üzeri) olan, Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler. Ayrıca yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilirler. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli çocukların aylık veya gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır. ENGELLİ AYLIĞININ BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER * Başvuru formu, * Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak sağlık kurulu raporu, * Aylığın vasiye ödenmesi gereken hallerde mahkemeden alınmış vasilik kararı. BAŞVURU YERLERİ İkamet edilen yerdeki Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerine başvurulmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile PTT arasında yapılan protokol gereğince % 70’ten fazla engellilik oranı bulunan vatandaşların aylıklarının, istemeleri halinde evlerinde ödenmesi uygulaması da Eylül 2008 tarihinden itibaren başlamış bulunmaktadır. MUHTAÇ AYLIĞI Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen muhtaç aylığından yararlanmak için; * % 40 ve üzerinde engelli olmak * Sosyal güvencesi olmamak * Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmamak * Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olmak * Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi gerekmektedir. MUHTAÇ AYLIĞININ BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER Aylık bağlanması için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. * Muhtaç Aylığı Başvuru Formu * Sağlık Kurulu Raporu BAŞVURU YERİ Engelli kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelini belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen, posta yoluyla veya Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI Ekonomik yoksunluk içinde olan engelli kişilerin; ayni ve nakdi yardım, ortopedik ve diğer yardımcı araç gereçler ile ilaç gibi ihtiyaçları, talepleri halinde il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından karşılanmaktadır. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ENGELLİ HİZMET BİRİMLERİ engelliler Kanununa göre; Büyükşehir belediyelerinde engelli kişiler ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek üzere engelli hizmet birimleri oluşturulur. Bu birimler, faaliyetlerini engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşlarıyla işbirliği hâlinde sürdürürler. engelli kişiler; bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, bakım, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmak için Büyükşehir Belediyelerinde oluşturulmuş bulunan “Engelli Hizmet Birimleri”ne başvurabilirler. YAŞLI ve Engelliler İÇİN AYLIK YÖNETMENLİĞİ YAYIMLANDI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelik, 65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanunun birinci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşları ile 65 yaşını doldurmamış olmakla birlikte, Engelli olduklarını yetkili hastanelerden alacakları Engelli sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olan, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan Engellilerden; kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibarıyla 2022 sayılı Kanunun birinci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanları kapsayacak. Yine, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede Engelli olduklarını yetkili hastanelerden alacakları Engelli sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, toplam özür oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara da yukarıda belirtilen şartlar kapsamında aylık bağlanabilecek. Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmadığı, nafaka bağlanmadığı veya bağlanması mümkün olmadığı gibi, mahkeme kararıyla veya doğrudan mevzuat gereği bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmadığı ve her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamının aylık ortalamasına göre 2022 sayılı Kanunun birinci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olduğu halde; kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve fiilen bakımını gerçekleştirdiği, toplam özür oranı yüzde 40 ve üzerinde olduğu gibi 18 yaşını da tamamlamamış durumda Engelli yakını olanlar ve sosyal güvenlik kurumlarından yetim olarak aylık veya gelir almakta olan çocuklardan Engelli olanların aldıkları aylık veya gelir toplamı tutarları toplam özür oranlarına göre bu yönetmelik kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanlar da aylık alma hakkına sahip olacak. Yüzde 40 ile yüzde 69 arası oranda Engelli sağlık kurulu raporuna sahip 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara sadece yaşlılık aylığı bağlanacak. 65 yaşın doldurulmasından önce Engelli aylığı bağlanmış olanların aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam edecek. -YAŞLILIK AYLIĞI İÇİN BELGE TALEP EDİLMEYECEK- Aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahının bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına yapılacak. Yaşlılık aylığı başvurularında, herhangi bir belge talep edilmemesi esas olarak kabul edilecek. Engelliler ve 18 yaş altı Engelli yakını bulunanlar için bağlanacak aylık başvurusu sırasında ise Engelli sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilecek. 18 yaş altı Engelli yakını aylığı başvurularında; Engelli sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenecek. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilecek. Yaşlılık aylığı, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda, Engelli ve 18 yaş altı Engelli yakını aylığı: 2022 sayılı Kanunun birinci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın yüzde 200′ü tutarında, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede Engelli aylığı 2022 sayılı Kanunun birinci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarın yüzde 300′ü tutarında ödeme yapılacak. -AYLIKLARIN KESİLMESİ- Aylık almakta iken ikametgahını başka vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin aylıkları geçici olarak durdurulacak. Kişilerin bir yıl içinde yeni ikametgahların da ki ilgili vakfa başvurmak zorunda olacak. Yaşlılık aylığı ve Engelli aylıkları; ölüm, feragat, 18 yaş altı Engelli yakını aylığı alanlar için Engellinün 18 yaşını doldurması, 18 yaş altı Engelli yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin, aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ve aylığın Engelli için kullanılmadığının tespit edilmesi, Türk vatandaşlığından çıkarılma, Türk vatandaşlığı muhafaza edilmeksizin yabancı memleket uyruğuna girilmesi, süreli raporu bulunanlar için rapor süresi dolmasına rağmen yeni raporun bir yıl içinde vakfa teslim edilmemesi, aylığın bir yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması, yönetmelikte belirtilen aylık bağlanma koşullarının kaybedilmesi durumunda aylıklar kesilecek. Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, anne, baba, vasi, kayyum, veli veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren durumları üç ay içinde Vakfa bildirmekle yükümlü olacak Bu yükümlülüğe uymayarak yersiz aylık tahsilinde bulunanlara ödenmiş olan aylıklar için ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte Bakanlık tarafından borç tahakkuk ettirilerek tahsil edilecek. – ENGELLİ MAAŞLARINDA RAPOR DÜZENLENMESİ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, engelli vatandaşlara verilen sağlık raporlarını yeniden düzenliyor. Mevcut durulda engelli maaşları standart olarak belirlenirken yeni sisteme göre vatandaşın maaşı, engel oranına göre belirlenecek.Engel oranı arttıkça maaş düzeyi de artacak. Engel oranı azalanlara ise İŞKUr işbirliğinde iş imkanı sağlanacak. Yeni sistemle öncelikle engellilerin muayene sıkıntıları çözülecek. Engelli raporları elektronik ortama aktarılacak. Ayrıca elektronik ortamdaki rapor sürekli güncellenecek. Böylelikle engelli vatandaşın yapacağı işlemler için sürekli engelli raporu almasına gerek kalmayacak. Ayrıca engellilere evde bakım maaşı ve kurum bakımı için şart koşulan heyet raporuyla ‘yüzde 40’ engelli olma şartı kaldırılacak. Maaşta kişinin engeli ile birlikte sosyal yaşam şartları da ele alınacak. VATANDAŞ ONLINE TAKİP ALTINDA Yeni sistemle engelli vatandaşlar sürekli gözetim altında olacak. Muayene veya tedavi günü gelen vatandaş doktor veya aile hekimi tarafından aranarak hastaneye çağırılacak. Bu değerlendirme yöntemi ile engellilerin izlenmesi, rehabilitasyonu kolaylaştırılacak.
  admin

  benim 1000 tl gelirim var raporumda agır Engellidür evet yazmakta bakım ücretinden yararlana bilirmiyim .tedaydan cvp hanenizin toplam geliri hanede yaşayan kişi sayısına bölündükten sonra çıkan miktar temmuz ayınakadar geçerli rakam 380.12 lirayı geçmemesi halinde komisyonunda taktiriyle ala bilirsiniz

  ilimdar boztaş

  evde bakım ücretlerinde 1 temmuz 2011 tarihi itibarı ile hanenin toplam geliri hanede yaşayan kişi başına bölününce düşen rakam 399 tl olarak açıklanmıştır tüm okurlarımızın dikkatine saygılarımızla ilimdar boztaş

  Anonim

  ben taşınmış olsam nekadar sürede bağlanır

  Zahide Bayram

  Eşim adına %72 ağır özürlü raporu aldık.Bana hasta bakım aylığı bağlandı ayrıca eşim adına engelli aylığı için müracaat edebilir miyiz?Eşimin bir geliri olmadığı için vesayet altına aldırmadık.Engelli aylığı için mi vesayet kararı gerekiyor?Bilgi verirseniz sevinirim.

  beyler arslantaş

  askeri ücretle çalışmaktayım eşim ev hanımı üç çocuğumda öğrenci.büyük oğlum %50görme engelli ve aynı zamanda hemofili hastası .engelli maaşı alabilirmiyim.müracaat ettim alamassın dediler.bu konu hakkıda bilgilendirebilirmisiniz

  HÜSNİYE ÖZTÜRK

  biz üç kişiyiz annem ağır özürlü yatalak babamdan bağkur aylığı alıyorum aylığımız çok düşük annem 500 lira banada 230 lira yetim aylığı düşüyor birde hasta bakım maaşı alıyorum evimiz kira yetmiyor oğlum üniversitede okuyor borç içindeyim yardım almak istiyorum bende ağır işitme engeliyim cihaz kulanıyorum nereye başvurmam gerek yardımcı olursanız sevinirim saygılar.

DERNEK ADINA ARSA SATIN ALINMIŞ, ENGELLİLER İÇİN EĞİTİM TESİSİ PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞTIR.

ENGELLİ VE AİLELERİNE YÖNELİK SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM, SPOR, SANAT VE YARDIMLAŞMA KAPSAMINDA ÇALIŞAN KURULUŞUMUZUN, DAHA ETKİN VE VERİMLİ OLABİLMESİ İÇİN SPONSORLUKLAR, AİDATLAR VE BAĞIŞLARA AYRICA GIDA YARDIMLARI, TEKERLEKLİ SANDALYE VE AKÜLÜ ARAÇLAR GİBİ ÇEŞİTLİ MEDİKAL MALZEMELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZ DİLEDİKLERİ ZAMAN, GÖNÜL RIZALARI İLE BAĞIŞLARINI YAPABİLMELİDİR. İSTİSMARCILARA LÜTFEN FIRSAT VERMEYİNİZ. EV VE İŞ YERLERİ GEZİLEREK , ÇEŞİTLİ ÜRÜN SATIŞLARI, TİYATRO BİLETLERİ, TELEFONLARLA ARAYIP YA DA KAPINIZA GELİP, DERNEKLER VEYA ENGELLİLER ADINA PARA İSTEYENLERE KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ!

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: 4263- 0115856) (IBAN TL TR33 0006 4000 0014 2630 1158 56 )

VAKIFLAR BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (TÜRK LİRASI bağış hesap no: IBAN (TR 870001500158007304832375)

TÜRKİYE İŞ BANKASI  ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (EURO bağış hesap no: 4263- 26989) (IBAN EURO TR12 0006 4000 0024 2630 0269 89)

TÜRKİYE İŞ BANKASI ETİMESGUT ŞUBESİ HESAP ADI: TÜM ENGELLİLER VE AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ (USD bağış hesap no: 4263-0026975) (IBAN USD TR02 0006 4000 0024 2630 0269 75)